cropped-logo_MINI.png

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informujemy, że:

 1. Uczniowski Klub Sportowy „Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów” przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z przynależnością do klubu UKS MAKS URSYNÓW.
 2. Administratorem danych osobowych jest UKS MAKS URSYNÓW, ul. L. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa, NIP 9512372175, zarejestrowany w ewidencji uczniowskich klubów sportowych Urzędu m.st. Warszawy pod numerem 542.

Administrator danych informuje, że:

 1. przetwarzanie przez klub UKS MAKS URSYNÓW danych osobowych członków klubu UKS MAKS URSYNÓW oraz kandydatów na członków klubu UKS MAKS URSYNÓW pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;
 2. podanie danych osobowych klubu UKS MAKS URSYNÓW jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w klubie UKS MAKS URSYNÓW. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w klubie UKS MAKS URSYNÓW. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo klubu UKS MAKS URSYNÓW albo z wystąpieniem z klubu UKS MAKS URSYNÓW;
 3. w celu zmiany danych lub ich poprawienia należy skontaktować się z klubem poprzez maila: maks.ursynow@wp.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe:
  1. podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO,
  2. przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do klubu UKS MAKS URSYNÓW wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych),
  3. będą przechowywane, przez okres przynależności do klubu UKS MAKS URSYNÓW, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,
  4. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów,
  5. dane przekazywane są jedynie w przypadku realizacji zadań publicznych (jeśli zleceniodawca tego wymaga),
 5. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
 6. w razie uznania, że przetwarzanie przez klub UKS MAKS URSYNÓW dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

0

Skip to content